1. Den registeransvariges kontaktuppgifter

Linda Boating Oy
+358 (0)41 318 1852
info@lindaboating@gmail.com

2. Syfte för hantering av personuppgifter

Vid hanterande av personuppgifter, följer registeransvarige Linda Boating Oy dataskyddslagstiftningen, inklusive EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) samt dataskyddslagen (1050/2018)

Syften för hantering av personuppgifter är:

 • Skötande av kundservice samt kundrelationer
 • Förverkligande av såväl kundens som den registeransvariges rättigheter och skyldigheter
 • Hantering av intressentgruppernas (underleverantörer, leverantörer, andra samarbetspartners) personuppgifter
 • Uppgifter tillhörande nätsidans besökare hanteras för att säkra nätsidans funktionalitet samt utveckling
 • Hantering av personuppgifter för orsaker gällande den registeransvariges produkter och tjänster, såsom produkternas och tjänsternas utveckling, förverkligande och erbjudet erbjudandeförverkligande samt marknadsföringen av dessa.

I registret sparade personuppgifter kan hanteras enligt de ofrånkomliga villkoren i dataskyddslagstiftningen gällande den registeransvariges intressentgrupper; de kan alltså användas i syftet av utskick av nyhetsbrev, elektronisk information och elektronisk direktmarknadsföring.

3. Rättsgrund för hantering av personuppgifter

Rättsgrunderna för hantering av personuppgifter är beroende på orsaken bakom hanteringen, såsom registrets upprätthållares lagstadgade skyldigheter, kontrakt, godkännande samt registrets upprätthållares behörighet.

Registrets upprätthållares behörighet är grund för hantering då det finns en saklig kontakt mellan den registrerade och registrets upprätthållare. En sådan saklig kontakt skapas bl.a. då den registrerade på eget initiativ tagit kontakt med registrets upprätthållare, eller då registrets upprätthållare hanterar den registrerades personuppgifter t.ex. för affärs- eller samarbetsverksamhet med den registrerades arbetsgivare och registrets upprätthållare.

Registrets upprätthållare kan även med sin behörighet som grund dokumentera potentiella kunders och deras kontaktpersoners och representanters uppgifter i kundregistret. I dessa fall bör registrets upprätthållare välgrundat kunna förvänta sig att personerna är intresserade av registrets upprätthållares tjänster eller produkter.

Elektronisk marknadsföring från registrets upprätthållare får skickas åt registrerade personer som har gett sitt frivilliga godkännande av elektronisk direktmarknadsföring. Då vi ber den registrerade om godkännande av elektronisk direktmarknadsföring berättar vi samtidigt att det är enkelt att ta tillbaka detta godkännande när som helst. I enlighet med dataskyddslagstiftningen är det även möjligt att skicka elektronisk direktmarknadsföring åt mottagare till vilka registrets upprätthållare välgrundat kan anse att de marknadsförda produkterna och tjänsterna har en relevant koppling till den potentiella kundens ansvarsområden eller arbetsuppgifter.

Man kan återta sitt godkännande av direktmarknadsföring genom att meddela om detta åt registrets upprätthållare eller genom att klicka på förbudsmöjligheten (”Poistu postituslistalta” eller ”Unsubscribe”) som finns i varje marknadsföringsmeddelande, då den registrerade personens information tas bort från registrets upprätthållares beställningslista för elektronisk direktmarknadsföring.

4. Kategorier av personuppgifter som hanteras

Registret innehåller information om följande personer:

 • Registrets upprätthållares kunder samt kundernas representanter och kontaktpersoner
 • Registrets upprätthållares underleverantörer samt leverantörers representanter och kontaktpersoner
 • Potentiella kunder samt dessas representanter och kontaktpersoner

Följande uppgifter, nödvändiga för de tidigare nämnda syften, hanteras:

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Företagets Namn, FO-nummer, kontaktperson och position
 • Beställningsinformation, information om kontrakt, erbjudanden och räkningar samt betalningsinformation
 • Kundfeedback och kontaktinformation
 • Information baserat på kundrelationen, såsom kontakthistorik, feedback samt uppföljningsinformation
 • Övrig information som den registrerade möjligtvis delat med sig om sig själv

Den registrerade har ingen skyldighet att förse registrets upprätthållare med sina personuppgifter, även om det kan försvåra kontakten med upprätthållaren om nödvändig information inte förmedlas.

5. Registrets regelrätta informationskällor

Personuppgifterna har i huvudsak samlats från följande informationskällor:

Rakt från den registrerade personen för att sköta kundrelationen eller samarbetsverksamhet

Från allmänt tillgängliga källor (som internet och handelsregistret)

Från en representant av den registrerades arbetsgivare eller någon annan med vilken registrets upprätthållare har ett kund-, affärs- eller samarbetskontrakt

6. Personuppgifternas mottagare

Registrets upprätthållare överlåter i första hand inte de registrerades personuppgifter till utomstående, ifall inte myndigheterna lagenligt förutsätter det, om lagstiftelsen kräver det, eller då det är nödvändigt då registrets upprätthållare erbjuder eller skaffar tjänster och produkter. För registrets upprätthållares tjänsters tekniska förverkligande använder sig upprätthållaren sig av pålitliga tjänsteleverantörer, som hanterar personuppgifter för upprätthållarens del.

7. Överlåtning av personuppgifter

Personuppgifter överlåts i huvudsak inte utanför Europeiska Unionen eller det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet. Möjliga överlåtelser av personuppgifter görs alltid enligt dataskyddslagstiftningen.

8. Bevarande av personuppgifter

Registrets upprätthållare hanterar och bevarar personuppgifter enbart så länge som det för de tidigare nämnda syften är nödvändigt för att hantera uppgifterna. Personuppgifter som inte behövs, som registrets upprätthållare in längre har en orsak att bevara eller hantera, tas regelbundet bort i enlighet med upprätthållarens egna tillvägagångssätt angående dataskydd. Personuppgifterna blir onödiga t.ex. då kund- affärs- eller samarbetskontraktet med registrets upprätthållare har gått ut, ifall lagstiftningen inte kräver att personuppgifterna bevaras.

9. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har följande rättigheter:

Rätt till ha tillgång till personuppgifterna

Den registrerade har rätt att få intygat av registrets upprätthållare ifall personuppgifter gällande denne hanteras eller inte. Ifall personuppgifterna hanteras har personen rätt att ha tillgång till informationen.

Rätt att kräva rättelse, borttagande eller begränsande av hanteringen

Den registrerade har rätt att begära registrets upprätthållare att rätta till felaktig information, samt att ta bort information eller begära att hanteringen begränsas, om det finns lagstadgade grunder till detta.

Rätt till protest

Den registrerade har rätt att protestera emot hanteringen av personuppgifterna i särskilda fall då registrets upprätthållare hanterar personuppgifterna med sin behörighet som grund.

Rätt att återta sitt godkännande

Då hanteringen av personuppgifter är baserat på den registrerades godkännande till detta, har den registrerade rätten att återta detta godkännande när som helst.

Rätt att föra fram klagomål till tillsynsmyndigheterna

I Finland är det Dataombudsmannens byrå som fungerar som tillsynsmyndighet. Kontaktuppgifter och direktiv hittas på deras nätsida www.tietosuoja.fi

Användande av rättigheter

Du kan använda de tidigare nämnda rättigheterna genom att ta kontakt med registrets upprätthållare via epost, till e-postadressen som hittas under kontaktuppgifterna. Vi strävar till att svara så snabbt som möjligt, och om det är nödvändigt ger vi vidare direktiv eller ställer följdfrågor till er begäran.

Vi ber er ta i beaktande att vi innan vi förverkligar er begäran har vi rättigheten och skyldigheten att säkerställa er identitet, vilket innebär att vi är måste ha möjlighet att identifiera er på ett tillräckligt sätt.

Om din begäran är uppenbart ogrundad eller oresonlig kan vi antingen begära en rimlig avgift för begärans förverkligande, baserad på administrativa avgifter, eller vägra utföra det som har begärts.

A. Hantering av personuppgifter och profilering

Registrets upprätthållare använder sig inte av automatisk beslutsfattning, såsom automatisk profilering, som en del av hanteringen av personuppgifter.

B Tilläggsinformation

Ifall du har frågor angående hanteringen av personuppgifter som registrets upprätthållare utför, ber vi dig ta kontakta oss via de kontaktuppgifter som är nämnda i början av denna dataskyddsbeskrivning. Dataskyddsbeskrivningen är senast uppdaterad 1.7.2021.